T.C.
İMRANLI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
 
 
İ   L   A   N
 
 
             Mülkiyeti İmranlı İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğine ait 2007 Suzuki marka Grand Vitara jeep (Arazi Taşıtı) halihazır durumu ile 28/02/2018 Çarşamba günü saat:14:00’da Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği, Açık İhale Usulü ile İmranlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığında (İmranlı Kaymakamlığı) satışı yapılacaktır.
 
            2- İstekliler tarafından aşağıda belirtilen belgeler İhale Tarih ve Saatinden önce ihale komisyonuna ibraz edilecektir:
a)Geçici Teminat: İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtilen geçici teminat.
b)Teklif Mektubu
c)Şartname bedeli alınmayacaktır.
d)Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
e)Nüfus cüzdanı aslı veya sureti,
f)Ortak ve vekâleten giriliyor ise noter tasdikli yetki belgesi-vekaletname (Ortak girişim sözleşmesini)
g)İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü)
 
            3- İhale tarih ve saatinden sonra ihale komisyonuna yapılan müracaatlar ve posta yolu ile gönderilen müracaatlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 
            4- İhale ile ilgili Şartname İmranlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat:4 adresinden temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
 
            İlgililere ilanen duyurulur.